دانلود فایل word مقاله تأثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی :


تعداد صفحات :21

هدف: هدف این تحقیق, بررسی تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی است.
روش: جامعه‌ ی آماری, کلیه مراجعان پسر و دختر شش تا 10 ساله بودند که در شش ماهه‌ ی دوم سال 1391, با تشخیص اولیه ‌ی اختلال نقص توجه- بیش‌ فعالی به مرکز درمانگاهی مشاوره و روان شناختی شناخت شهر اصفهان معرفی شده بودند. نمونه‌ ی آماری شامل 26 کودک (20 پسر و 6 دختر) دارای اختلال نقص توجه- بیش‌ فعالی (نوع ترکیبی) با میانگین سنی 1/18±7/23 بود که به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. تحقیق از نوع نیمه‌ تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون- پس‌ آزمون و گروه کنترل بود. چهار ماه بعد از پس‌ آزمون نیز آزمون پیگیری گرفته شد. ابزارهای این پژوهش, پرسش‌ نامه ی کانرز (فرم کوتاه والد و معلم) برای تشخیص اختلال نقص توجه- بیش ‌فعالی, آزمون هوش تجدید نظرشده ‌ی وکسلر برای تعیین ضریب هوشی و دستگاه سنجش کارکردهای شناختی- حرکتی بود. پس از جمع‌ آوری داده‌ های خام, از روش آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس بین ‌گروهی با اندازه ‌های مکرر (0/05=α) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که یک دوره برنامه‌ ی تمرینی یوگا بر بهبود کارکردهای شناختی- حرکتی (توجه انتخابی و آماده سازی حرکتی) مؤثر بوده است.
نتیجه گیری: نتیجه اینکه از تمرین های یوگا می توان برای بهبود نشانه های شناختی - حرکتی در مدارس و مراکز درمانی استفاده کرد.

لینک کمکی