دانلود فایل word مقاله تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده‌ی ابعاد شخصیتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده‌ی ابعاد شخصیتی :


تعداد صفحات :17

هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر آزمایشی القای خلق مثبت و منفی بر سرعت پردازش شناختی با توجه به ابعاد شخصیتی برون-گرایی و نوروزگرایی است.
روش: در این پژوهش آزمایشی,750 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان به صورت تصادفی انتخاب شدند و نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسش نامه ی شخصیتی آیزنک (EPQ-R) را تکمیل کردند. سپس بر اساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد شخصیتی, چهار گروه 26 نفره (برون گرا, درون گرا, باثبات, نوروزگرا) تشکیل شد. در مرحله ی بعد هر گروه به صورت تصادفی به دو زیرگروه 13 نفره تقسیم شد. در ادامه, از طریق تصاویر و داستان به گروه اول, خلق مثبت و به گروه دوم, خلق منفی القا و بلافاصله بعد از آن پرسش نامه ی PANAS به وسیله ی شرکت کنندگان تکمیل شد تا از تأثیر خلق القا شده اطمینان حاصل شود. در مرحله ی آخر, شرکت کنندگان با یک آزمایه ی شناختی رایانه ای تحت عنوان Cognitrone, که سرعت پردازش شناختی را اندازه گیری می کرد, آزمون و داده¬ها با آزمون¬های تحلیل واریانس دوراهه, توکی و MANOVA یک راهه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که در موقعیت خلقی مثبت, سرعت پردازش افراد برون گرا سریع تر از افراد درونگراست, اما در موقعیت خلقی منفی, این تفاوت معنا دار نیست. سرعت پردازش افراد باثبات هیجانی در هر دو موقعیت خلقی مثبت و منفی بیشتر از افراد نوروزگراست. دو بعد شخصیتی برون گرایی و نوروزگرایی و دو نوع خلق مثبت و منفی, هم به صورت جداگانه و هم به صورت تعاملی, بر سرعت پردازش تأثیر معناداری داشتند. تفاوت سرعت پردازش در دو گروه جنسیتی معنادار نبود.
نتیجه گیری: نوع خلق جاری و صفات شخصیتی در تعامل با یکدیگر بر یکی از مهمترین کارکردهای شناختی افراد, یعنی سرعت پردازش شناختی, تأثیر می گذارند.

لینک کمکی