دانلود فایل word مقاله بررسی کارکرد برنامه‌ریزی و حل مسئله در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال شخصیت وسواسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی کارکرد برنامه‌ریزی و حل مسئله در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال شخصیت وسواسی :


تعداد صفحات :18

هدف: بر اساس نتایج برخی ارزیابی‌های عصب شناختی, افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی, همچون اختلال وسواس فکری عملی, نقایصی در کارکردهای عصب شناختی نشان می دهند. یکی از این حوزه ها توانایی برنامه ریزی است. هدف پژوهش حاضر بررسی برنامه ریزی و حل مسئله (از کارکردهای عصب شناختی) در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال شخصیت وسواسی است.
روش: در پژوهش حاضر برای بررسی حل مسئله, 25 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی , 20 بیمار دارای اختلال وسواس فکری-عملی و 25 فرد سالم 20 تا 50 ساله با استفاده از آزمون برج لندن ارزیابی شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندراهه نشان داد که تفاوت مبتلایان به اختلال شخصیت سواسی و وسواس فکری- عملی در برنامه ریزی معنادار است. علاوه بر این, نتایج حاکی از آن است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی و گروه سالم و همچنین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی وگروه سالم تفاوت معناداری در کارکردهای برنامه ریزی دارند.
نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی در کارکرد برنامه ریزی نقص شناختی دارند.

لینک کمکی