دانلود فایل word مقاله بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی :


تعداد صفحات :13

هدف: بررسی بازنمایی ذهنی اعداد حاکی از ارتباط میان کمیت و فضاست ؛ به طوری که در افراد اروپایی اعداد بزرگ با سمت راست و اعداد کوچک با سمت چپ ارتباط دارند. با توجه به اهمیت درک ماهیت پردازش اعداد در پرورش یا توان بخشی مشکلات حساب در افراد, هدف این مطالعه بررسی بازنمایی ذهنی اعداد فارسی در دانشجویان ایرانی است.
روش: در این مطالعه از30 دانشجو خواسته شد در یک تکلیف کامپیوتری, زوج یا فرد بودن اعداد را تعیین کنند. هر آزمایه با ظهور یک ستاره در مرکز صفحه آغاز و پس از آن یکی از اعداد صفر (0) تا ُنه (9) به جای ستاره ظاهر شد. در بلوک اول فرد به محض مشاهده ی عدد باید با دست راست زوج بودن و با دست چپ فرد بودن آن را تعیین می کرد ( برعکس در بلوک دوم).
یافته‌ها: سرعت واکنش افراد راست دست از چپ دست ها بود (P=0/002 , f=12/16). اعداد زوج هم با سرعت بیشتری پردازش شدند (P=0/001 , f=24/10). اعداد 0, 1 و 9 کندتر و عدد 8 نیز به طور معنادار سریع تر از سایر اعداد پردازش شد (0/05P). تعامل بین سمت پاسخ × زوج - فرد معنادار (0/048p=, 4/6F=) بود. این تفاوت تنها برای دست راست معنادار بود (0/01P). تعامل زوج – فرد × بزرگی معنادار (0/001p=, 8/23f=) بود. این معناداری ناشی از تفاوت معنا دار دو عدد هشت و نُه بود (0/01P). تعامل سمت پاسخ × بزرگی معنادار بود (0/001p=, 8/32=F).
نتیجه گیری: سرعت پاسخ دهی به تکلیف ارایه شده با دست راست بیشتر از دست چپ (حدود 18 هزارم ثانیه) و اثر بزرگی اعداد بر سرعت پاسخ هی فقط برای اعداد 0 و 1 با بقیه ی اعداد معنادار بود. به عبارت دیگر, در تکلیف تعیین زوج - فرد بودن اعداد, تاثیر بزرگی بر نحوه ی پاسخ دهی خودکار نیست. اثر فردیت و MARC در این مطالعه مشاهده شد. وجود پدیده ی SNARC را در زبان فارسی تایید نمی شد. کوتاه اینکه , بازنمایی اعداد در فارسی زبان ها با سایر زبان‌های این مطالعه (به غیر از زبان عبری) تفاوت دارد. یافته های این مطالعه می تواند تاثیر خط به عنوان یک عامل فرهنگی بر بازنمایی اعداد را مورد توجه قرار دهد.

لینک کمکی