دانلود فایل word مقاله تصمیم گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه‌ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تصمیم گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه‌ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده :


تعداد صفحات :17

هدف: مطالعات قبلی نشان داده اند که افراد اضطرابی در واکنش به بازخورد منفی, دامنه ی کوتاه تری از موج منفی مربوط به خطا (FRN) را در پتانسیل فراخوانده تولید می‌کنند. هدف این مطالعه, بررسی دامنه ی FRN افراد اضطرابی در موقعیت تصمیم‌گیری پرخطر برای خود و دیگری (در چهار موقعیت برد خود, برد دیگری, باخت خود و باخت دیگری) و مقایسه ی آن با همتایان سالم است.
روش: در مرحله ی اول, پرسش نامه ی اضطراب حالت و صفت استرنبرگر برای 260 دانشجو و در مرحله ی بعد, آزمون تصمیم‌گیری پرخطر برای 21 نفر (11 نفر با نمرات اضطراب صفتی زیاد و 10 نفر با نمرات اضطراب صفتی کم) اجرا و هم زمان امواج مغزی آنها ثبت شد. در این پژوهش, نسخه ی جدید تکلیف تصمیم گیری پرخطر به کار رفت که در آن پس از انتخاب یکی از گزینه‌های پیشِ رو (گزینه ی مقدار کم/باخت و گزینه ی با مقدار زیاد/برد) دو بازخورد خود یا دیگری ارایه می شود.
یافته‌ها: نتایج نشان ‌داد که در گروه اضطرابی پایین اثر برد- باخت تاثیر معنا‌داری بر دامنه ی FRN ایجاد کرده, در حالی که در گروه اضطرابی بالا تعامل برد- باخت خود- دیگری معنا‌دار است؛ به عبارت دیگر, افراد اضطرابی در واکنش به باخت دیگران بیشترین واکنش منفی را نشان می‌دهند, در حالی که واکنش افراد هنجار فقط در شرایط باخت (خود یا دیگری) منفی است.
نتیجه‌گیری: افراد اضطرابی در پردازش محیط اجتماعی سوگیری دارند. این یافته بر لزوم تغییر رویکردهای درمانی در اصلاح سوگیری بیماران اضطرابی در مرحله ی ادراک محرک و همچنین اصلاح ادراک دیگری به عنوان تهدید در موقعیت‌های اجتماعی تاکید می‌کند

لینک کمکی