دانلود فایل word مقاله بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی نظریه‌ی ذهن کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی نظریه‌ی ذهن کودکان :


تعداد صفحات :16

هدف: نظریه ی ذهن یکی از موضوعات چالش برانگیز در روان شناسی رشد به شمار می‌رود. هدف این پژوهش, بررسی پایایی و روایی پرسش نامه ی نظریه ی ذهن در کودکان سه تا نُه ساله است.
روش: پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی است. بدین منظور 490 کودک (244 پسر و 246 دختر) از مقاطع پیش آمادگی, پیش دبستانی و دبستان با میانگین سنی شش و انحراف معیار 2/02 به شیوه ی خوشه ای (چندمرحله ای) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مادران این کودکان خواسته شد تا پرسش نامه ی نظریه ی ذهن هوتچینز (2012) را تکمیل کنند. بررسی پایایی مقیاس باز ضریب آلفای کرونباخ و روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/77 و برای هر کدام از عوامل در سه سطح ابتدایی, اساسی و پیشرفته به ترتیب 0/9, 0/68 و 0/74 است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده از شاخص های GFI, AGFI, RMSEA, CFI, NFI, IFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل در تعیین عوامل به شکل اولیه (هوتچینز,2012) بود. نتایج هنجاریابی هم نشان داد که نمرات میانگین جمعیت ایرانی در هر سه سطح اولیه, اساسی و پیشرفته به ترتیب 19, 17/94 و 15 است و دختران و پسران در مولفه های تیوری ذهن تفاوت معناداری ندارند.
نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که پرسش نامه ی نظریه ی ذهن ابزاری پایا و روا برای سنجش نظریه ی ذهن در جمعیت ایرانی است و محققان و متخصصان حوزه ی روان شناسی رشد می توانند از آن برای سنجش نظریه ی ذهن و ارایه ی راه کارهای تقویت تیوری ذهن در کودکان استفاده کنند.

لینک کمکی