دانلود فایل word مقاله طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه :


تعداد صفحات :17

هدف: اختلال استرس پس از سانحه با ویژگی های شناختی زیادی ارتباط دارد که می‌تواند از علایم این بیماری باشد و نظریه ی طرح واره‏ای در تبیین برخی از این ویژگی‌ها ممکن است مفید واقع شود. هدف پژوهش حاضر, بررسی طرح واره‏های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه است.
روش: این پژوهش شامل سه گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه, گروه غیرمبتلا و گروه بهنجار (گروهی که ترومایی تجربه نکرده بودند) بود و هر گروه 20 آزمودنیرا در بر می‌گرفت. این سه گروه در متغیرهای سن و جنس همتا شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه ی بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور I در DSM-IV (SCID-I), نسخه ی دوم (Beck depression interview (BDI-II)) سیاهه ی افسردگی بک (BDI II), سیاهه ی اضطراب بک (Beck aدانلود فایل word مقاله طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحهiety interview (BAI)), سیاهه ی طرح‌واره های ناسازگار اولیه (Early Maladaptive Schema (YSQ)) و مقیاس خودسنجی تاثیر رویداد (Impact of Event Scale (IES-R)) بود.
یافته‌ها: داده‌ها با روش تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نمره ی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در بیشتر طرح واره های ناسازگار اولیه (از قبیل طرح‌واره‏های محرومیت هیجانی, رهاشدگی, بی اعتمادی, انزوا (کناره گیری اجتماعی), آسیب پذیری, بازداری هیجانی و خویشتن داری ناکافی) به طور معناداری بیش از سایر گروه‌هاست. نمره ی بیماران مبتلا به این اختلال در دو سیاهه ی افسردگی و اضطراب بک نیز به طور معناداری بیشتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که نظریه ی طرح واره در آسیبشناسی و درمان اختلال استرس پس از سانحه, نقش مهمی دارد.

لینک کمکی