دانلود فایل word مقاله هنجارهای طبقاتی ماده‌های کلامی زبان فارسی در 51 طبقه: بازتولید و گسترش هنجارهای کانتیکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله هنجارهای طبقاتی ماده‌های کلامی زبان فارسی در 51 طبقه: بازتولید و گسترش هنجارهای کانتیکت :


تعداد صفحات :22

مقدمه: بر اساس دیدگاه تالوینگ, حافظه ی معنایی, یکی از انواع حافظه است و به توانایی بازیابی مفاهیم و واژگان معنایی اطلاق می شود. یکی از ابزارهای رایج برای بررسی حافظه ی معنایی, هنجارهای مربوط به سلسله‌ مراتب مصادیق‌ تولیدشده برای مفاهیم مفروض است.تاکنون پژوهش‌های بسیاری در زبان‌های گوناگون, به‌جز فارسی, با هدف آماده کردن هنجارهای طبقات مفهومی, به این موضوع پرداخته اند. از این رو مطالعه ی حاضر, به استخراج هنجارهای طبقاتی دانشجویان ایرانی اختصاص یافت. روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه ی هدف همه ی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه‌های کشور بود. نمونه‌ ی مورد بررسی, 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های پنج منطقه ی جغرافیایی کشور بود که به شکل نمونه گیری دردسترس انتخاب‌ شدند. برای جمع آوری داده‌ها از روش اصلی بتیگ و مونتاگ (1969), یعنی ارائه ی محرک‌های مفهومی با فواصل 30 ثانیه‌ای استفاده شد. یافته‌ها: پس از حذف پاسخ‌های مخدوش, مصادیق تولیدشده ی معتبر 165 مشارکت‌کننده برای 51 مفهوم برگرفته از مطالعات اولیه ی بتیگ و مونتاگ تحلیل‌شدند. آن گاه شاخص‌های توان, رتبه و مجموع پاسخ‌های تولیدشده برای هر یک از مصادیق, به اضافه ی شاخص‌های درصدی برای مجموع تعداد هر یک از مصادیق به همراه درصد پاسخ‌های ارائه‌شده (به‌عنوان اولین پاسخ برای مصادیق تولیدی هر مفهوم) استخراج شدند. نتیجه‌گیری: از هنجارهای طبقاتی به دست آمده, می‌توان به‌عنوان ابزاری مفید برای مطالعات حافظه ی معنایی در حوزه‌های مختلف علمی استفاده کرد.

لینک کمکی