دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی همدلی شناختی و عاطفی, در دو گروه دارای سبک شخصیت‌جرأت‌ورز و ضدّاجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی همدلی شناختی و عاطفی, در دو گروه دارای سبک شخصیت‌جرأت‌ورز و ضدّاجتماعی :


تعداد صفحات :22

مقدمه: همدلی یکی از مولّفه هایی است که در بهداشت روانی و روابط بین فردی تأثیر مهمّی دارد. در برخی اختلال های روانی از جمله اختلال شخصیت ضدّاجتماعی, برخی انواع همدلی به علل مختلف کاهش می یابد.هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی همدلی شناختی وعاطفی دو گروهدارای سبک شخصیت جرأت ورز و افراد با سبک شخصیت ضدّاجتماعی انجام شد.روش: نوع پژوهش, نظری یا بنیادی و روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیّه ی دانشجویان مشغول به تحصیل سال تحصیلی95-96 دانشگاه بین المللی امام خمینی تشکیل می دادند.به عنوان نمونه ی آماری, از این تعداد, با شیوه ی نمونه گیری قضاوتی,30نفر با سبک شخصیت جرأت ورز و 30 نفر با سبک شخصیت ضد اجتماعی انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها,از پرسش نامه های ادراک خود تونند, پرسش نامه ی چندمحوری بالینی میلون , بهره ی همدلی و همدلی عاطفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها,علاوه برآمار توصیفی مانند میانگین, آمار استنباطی (آزمونt, تحلیل واریانس چندمتغیّره) هم به کار رفت. یافته ها:نتایج حاکی از آن بود که همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضدّاجتماعی,کمتر از افراد جرأت ورز است و همدلی شناختی در دو گروه تفاوتی ندارد. نتیجه گیری: علّت کم بودن همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضدّاجتماعی را می توان در نابهجاری های مغزی و دلیل درک نادرست هیجان ها از چهره وجرأت ورزی و همدلی عاطفی کم در افراد دارای سبک شخصیت ضدّاجتماعی را در سبک دلبستگی ناایمن آنها جست وجو کرد.

لینک کمکی