دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی ظرفیت حافظه‌ی کاری هیجانی افراد عادی با افراد دارای نشانه‌های اضطراب اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه‌ی ظرفیت حافظه‌ی کاری هیجانی افراد عادی با افراد دارای نشانه‌های اضطراب اجتماعی :


تعداد صفحات :18

مقدمه: هدف پژوهش حاضـر, مقایسـه ی ظرفیت حافظه ی کاری هیجـانی افـراد عادی با افـراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی است.روش: 22 نفر از افراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی و 21 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری هدف مند دردسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه ی اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN) و آزمون حافظه ی کاری هیجانی محقق ساخته پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزارSPSS-18و شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندراهه(MANOVA) تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که نمره ی کل متغیر محرک خنثی درافراد عادی و افراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی, در سطح 0/05 تفاوت معنادار دارد و این تفاوت به نفع افراد عادی است.همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نمره ی کل متغیر محرک هیجانی در افراد عادی و افراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی, در سطح 0/05تفاوت معنادار دارد و این تفاوت نیز به نفع افراد عادی است.نتیجه گیری: هیجان اضطراب, آثار سو بر کارکرد حافظه ی کاری دارد.پردازش های شناختی هم زمان, همانند اندیشناکی و نشخوار فکری, موجب نقصان حافظه ی کاری افراد دارای نشانه های اضطراب اجتماعی می شود.به نظر می رسد که این پردازش های شناختی, منابع حافظه ی کاری را تحلیل برده و از این راه بر عملکرد تأثیر منفی می گذارند.

لینک کمکی