دانلود فایل word مقاله نقش نارسایی شناختی, نارسایی هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی در پیش‌بینی سلامت اجتماعی سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله نقش نارسایی شناختی, نارسایی هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی در پیش‌بینی سلامت اجتماعی سالمندان :


تعداد صفحات :13

مقدمه: تأکید سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت سلامت اجتماعی در کنار سلامت فیزیکی, سبب شده تا سلامت اجتماعی به دغدغه مشترک جامعه شناسان و برنامه ریزان اجتماعی جوامع تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نارسایی شناختی, نارسایی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی سلامت اجتماعی سالمندان انجام گرفت. روش: این مطالعه, پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش, 118 سالمند مرد بالای 60 سال شهر اردبیل است که در سال 1396 به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای نارسایی شناختی, نارسایی هیجانی, انعطاف پذیری شناختی و سلامت اجتماعی استفاده شد. داده‌ های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین نارسایی شناختی (0/47-r=), نارسایی هیجانی (0/51-r=) و انعطاف پذیری شناختی (0/41r=) با سلامت اجتماعی در بین سالمندان, رابطه معناداری وجود داشت (0/05p). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد نارسایی شناختی 0/35-, نارسایی هیجانی 0/39- و انعطاف پذیری شناختی 0/25 سلامت اجتماعی سالمندان را پیشبینی میکند (0/05p). نتیجه گیری: نارسایی شناختی, نارسایی هیجانی و انعطاف پذیری شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با سلامت اجتماعی سالمندان بوده و توانایی پیش بینی آن را دارد.

لینک کمکی