دانلود فایل word توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود

عناصر الطبیعه، بل من أجمل هذه العناصر فکثیراً ما نجد صداه فی نتاج الشعراء بقوّه وبوظائف جدیده. وقد دأب الشعراء علی استخدام هذه الظاهره فی أشعارهم کعنصر للبناء الفنّی بغیه الکشف عن أحاسیسهم الکامنه وراء الألوان وقد أضفوا علیها حموله دلالیه تکشف عن جوّانیتهم وتوجّهاتهم الفکریه وفقاً للسیاق الشعری وطبیعیه الموضوع الذی بصدد التعبیر عنه. ومن الشعراء الذین جعلوا قصائدهم ملوّنه بهذه الألوان هو الشاعر الفلسطینی المقاوم عبدالرحیم محمود حیث اتّخذ اللون کتقانه للتعبیر عن عواطفه وخوالجه تجاه وطنه والحوادث التی تجری علیه. لقد تطرّقنا فی هذا البحث إلى د

دانلود فایل word نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند

بررسی دانلود فایل word نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر اراک تشکیل می‌دهد (650=N)، که از این تعداد، 242 معلم به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌شدند. برای جمع آوری داده‎ها از دو پرسش‌نامه استاندارد نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاووز و رضایت شغلی ارشادی استفاده شد. روایی هر دو پرسش‎نامه بر اساس نظر متخصصان تأیید و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/826 و 0/816 به دست آمد. داده‌های به دست آمده، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد تحلیل شد. نتایج نشان داد که

دانلود فایل word بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در حسابداري، مديريت، اقتصاد و بانکداريتعداد صفحات :17چکیده مقاله: این تحقیق با هدف دانلود فایل word بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل بر این اساس، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس در طی سال های 1390-1395 استخراج و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مسیولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا