دانلود فایل word عنوان فارسی: سواپ ارز بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی (عنوان عربی: دراسة فقهیة حول المقایضات بالعملة الصعبة وتقییم إمکانیة إجرائها فی الأسواق الإسلامیة)

یه : معرفت اقتصاد اسلاميتعداد صفحات :29چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:لقد أصبح تداول العمله الصعبه فی العقد المنصرم أحد الوسائل الناجعه لأجل التغطیه علی المخاطرات المالیه للعمله الصعبه فی أسواق الأموال الإسلامیه، ویتطرق الباحثان فی هذه المقاله إلی دراسه شرعیه هذه الوسیله المالیه وذلك علی أساس منهج بحث فقهی – اجتهادی. حسب نتائج البحث فإن المشكله الفقهیه الأساسیه لهذه الوسیله هی الأرباح التی یقدمها أحد جانبی المعاله إلی الآخر، وذكرت رؤیتان مختلفتان فی هذه المقاله لمواجهه المشكله المذكوره، أ

دانلود فایل word بررسی رابطه سبک زندگی با بهزیستی معنوی در جانبازان متاهل استان هرمزگان

س یا همایش : چهارمين همايش تازه هاي روان شناسي مثبت نگرتعداد صفحات :16چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی و مولفه های دهگانه آن با بهزیستی معنوی جانبازان متاهل استان هرمزگان انجام گرفته-است. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه جانبازان متاهل استان هرمزگان که طبق جدول مورگان، 90 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. مطالعه حاضر توصیفی از توع همبستگی می باشد. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) و پرسشنامه بهزیستی معنویاستفاده شد. تحلیل داده ها با روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام گرف

دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی استحکام ورق ترکیبی آلومینیم 1100

یا همایش : پانزدهمين کنفرانس ملي و چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليدتعداد صفحات :6چکیده مقاله: یکی از بهترین فرآیندها ی اتصال ورق های ترکیبی آلومینیم، روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است که بدلیل عدم تشکیل حوضچه مذاب از تشکیل فازهای ترد در آن منطقه جلوگیری می کند. در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی بر روی استحکام ورق ترکیبی آلومینیم 1100 مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس سه پارامتر سرعت پیشروی، سرعت دورانی ابزار و نوع ابزار مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی تعداد 18 آزمایش برای جوشکاری طراحی و