دانلود فایل word تحولات معاصر وتاثیرآن در کیفیت میراث زوجه درحقوق ایران

اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود می‌باشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمی‌گردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانه‌ای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافته‌های این پژوهش حاک

دانلود فایل word مقاله نظام نوآوری بخشی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نظام مالی بخش سلامت کشور

رمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان متولی بخش سلامت کشور، گستردگی فراوانی داشته بطوریکه هم اکنون 57 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 330 دانشکده دولتی و حدود 700 بیمارستان آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و حدود 29000 مرکز غیر بستری بهداشتی و اورژانسی زیر مجموعه آن می باشند. همچنین در مجموع در حدود 410000 نفر در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به کار هستند. قطعاً گردش مالی مناسب در چنین سیستمی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ابعاد مختلف این گردش مالی به همراه میزان این گردش، نشان از اهمیت

دانلود فایل word مقاله شاخص های سلامت معنوی در سند سلامت

: وضعیت موجود سلامت در عرصه های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در حال حاضر نتواسته است به طور کامل و جامع به نیازهای تمامی ابعاد انسان پاسخ دهد چراکه در ابعاد وجودی انسان، شاکلههایی وجود دارد که بشر با علم تجربی محض به آن پی نبرده است اما می داند که هست و اثرگذار است.در همین راستا تدوین سند سلامتی که جامع تمامی نیازهای انسان در تمامی ابعاد باشد، مستلزم پرداختن به تمامی شاخص های سلامت و از جمله سلامت معنوی است.روش تحقیق: بنیادین و به صورت توصیفی - تحلیلی با مطالعات نظری و کتابخانه ای اسنادی در متون دینی می باشد. همچنین مصاحبه با افراد صاحب نظر و با تجربه در