دانلود فایل word نمون سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه زنی

ش آب در كشاورزي (علوم خاك و آب)تعداد صفحات :18واکنش گیاه به شوری طی مراحل مختلف رشد متفاوت است. از این موضوع می توان برای مدیریت آب های نامناسب در دوره زمانی که تحمل گیاه به شوری بیشتر است استفاده نمود، بدون اینکه کاهش عملکردی رخ دهد. به منظور کمی کردن اثر شوری بر جوانه زنی گیاه سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) رقم اسپیدفید، آزمایشی در یک خاک شور با بافت لوم شنی و در گلدان های پلاستیکی به ارتفاع 15 و قطر دهانه هشت سانتی متر انجام گرفت. تیمارهای شوری شامل یک آب غیر شور (هدایت الکتریکی برابر 0.3 دسی زیمنس بر متر) و 12 تیمار آب شور با هدایت های الکتریکی 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16،

دانلود فایل word ساخت, اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

یه : پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عاليتعداد صفحات :28کیفیت خدمات دانشگاهی ارائه شده به دانشجویان یکی از دغدغه های مهم دست اندرکاران آموزش عالی است. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مولفه ها برای مفهوم کیفیت خدمات با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری در حوزه کیفیت خدمات است. هدف اصلی این پژوهش دانلود فایل word ساخت, اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران (N=33000) بود که در نیمسال دوم سال

دانلود فایل word صفات شخصیتی پیش‌بینی‌کننده خودکنترلی و تنظیم عاطفی در بزهکاران: تحلیل ارتکاب جرم بر حسب روان‌شناسی شخصیت

ف: رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چند بُعدی است که تحت تأثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه‌های سرشتی فردی قرار دارد. یکی از جهت­گیری­های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خودکنترلی و تنظیم عواطف در بزهکاران براساس صفات شخصیتی است. روش ­شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیه بزهکاران دختر شهر تبریز هستند که در سال 1395 در کانون اصلاح و تربیت نگه­داری می‌شوند. به علت محدود بودن جامعه مورد مطالعه، تمامی اعضا (60 نفر) ب