دانلود فایل word سازوکار تشکیل و خاستگاه کانی گلاکونی در سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه- شرق حوضه رسوبی کپه داغ

س، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايرانتعداد صفحات :10سازند آیتامیر یکی از واحدهای چینه شناسی (آلبین- سنومانین) در حوضه رسوبی کپه داغ است که از ماسه سنگ گلاکونیتی، سیلتستون، شیل و سنگ آهک پرفسیل تشکیل شده است. گلاکونی در تمام رخساره های سنگی این سازند وجود دارد که بر اساس درجه بلوغ، از سبز کم رنگ تا سبز بسیار تیره در تغییر است. فراوانی گلاکونی در ماسه سنگ ها و افق های پرفسیل 1 تا 40 درصد با جورشدگی ضعیف تا متوسط و نیمه گردشده تا خوب گردشده اند. گلاکونی ها از نظر خاستگاه به دو گروه برجا و نیمه برجا تقسیم می شوند. گلاکونی های برجا دارای هاله های سبز ر

دانلود فایل word معرفی و بررسی آزمایشگاهی مهاربند جدید کمانش ناپذیر

س یا همایش : نهمين کنفرانس ملي سازه و فولادتعداد صفحات :16چکیده مقاله: یکی از مسایل بسیار مهم در مهندسی زلزله، کنترل سازه تحت تحریک ناشی از زلزله میباشد. سیستم مهاربندی، یکی از ابزار کنترلی است که مقاومت و سختی کافی را برای سازه، فراهم میکند. اما مهاربندهای معمولی تحت بار فشاری کمانش میکند. برای رفع مشکل کمانش، سیستم مهاربندی دندان های ارایه شد.سیستم مهاربندی دندان های از اتصال یک قطعه ی الحاقی به مهاربند معمولی بدست می آید. زمانی که مهاربند تحت کشش قرار میگیرد سیستم دندان های قفل میشود و مهاربند با تحمل نیروی کششی جذب انرژی میکند. هنگامی که مهار

دانلود فایل word بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترل های داخلی کوزو (2013) با کیفیت گزارشگری مالی

ی تعیین تاثیر کنترل های داخلی کوزو(2013) بر کیفیت گزارشگری مالی و بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی است. همچنین با توجه به مسئولیت مدیریت در طراحی و استقرار کنترل‌های داخلی، دیدگاه این متخصصین در رابطه با کنترل های داخلی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با دیدگاه سایر متخصصین کنترل های داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.روش : این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده و به این منظور پرسشنامه ای با طیف لیکرت حاوی 77 سوال مرتبط با پنج جزء کنترل داخلی و اصول هفده گانه آن طراحی و بر اساس روش نمونه گی