دانلود فایل word رابطه طول - وزن و هماوری مولدین ماده تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر

یه : علوم و فنون شيلاتتعداد صفحات :5در گذشته ای نه چندان دور، زیستگاه دریای خزر بیشترین تعداد از تاس ماهیان جهان را در خود جای داده بود و ایران دومین کشور بهره برداری کننده از این ماهیان محسوب می شد (Josupeit, 1994; Levin, 1997). كلید واژه:

دانلود فایل word تاثیر هشت هفته برنامه تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) بر نشانگرهای زیستی خطرزای قلبی عروقی در زنان چاق غیرفعال

یه : علوم زيستي ورزشي (حركت)تعداد صفحات :17در بیشتر تحقیقات انجام گرفته از تمرینات هوازی پیوسته استفاده شده است و درمورد تاثیر تمرین هوازی ناپیوسته بر نشانگرهای زیستی خطر بیماری قلبی ـ عروقی اطلاعات كاملی وجود ندارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته برنامه تمرین هوازی ناپیوسته (3×10 دقیقه) بر نشانگرهای زیستی خطرزای قلبی ـ عروقی در زنان چاق غیر فعال بود. 20 زن چاق غیر فعال با BMI³30 kg/m2 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری تمرین هوازی ناپیوسته و كنترل داوطلب شركت در پژوهش تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه، هر جلسه 3 بار، ه

دانلود فایل word تدوین راهبردهای موثر بر توانمند سازی درآمد پایدار در شهرهای گردشگر پذیر, نمونه مورد مطالعه شهر کلاردشت

س یا همایش : چهارمين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :18چکیده مقاله: افزایش جمعیت در مناطق شهری و نیز تنوع در الگوی مصرف در شهروندان از یک سو میزان هزینه های شهری را افزایش داده و از سوی دیگر چالش کسب درآمد از راه های جدید و منحصر به فرد از سوی شهرها نیز رقابت میان شهر ها و مدیران شهرها را ایجاد نموده است. یکی از الگوهای تامین درآمدی توجه به توان های گردشگری و توانمند سازی شهرها بر پایه این مزیت است. از این رو این حقیق نیز با هدف تشخیص الگوهای درآمدی در شهر گردشگر پذیر کلاردشت و ارتباط این الگو با برنامه ریزی استر