دانلود فایل word کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها

وهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیرهای میانجی مزیت رقابتی، شهرت سازمانی و رضایت مشتری در صنایع مواد غذایی شهرستان آمل در سال 94 است. این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. در این راستا 196 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های صنایع مواد غذایی شهرستان آمل به‌عنوان نمونه موردمطالعه به روش نمونه‌برداری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع پرسشنامه‌ای، و روش تحلیل داده‌ها بر اساس شیوه الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر ساختار روابط خطی هست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که سازه مزیت رقابتی نسبت

دانلود فایل word تاثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان

س، همایش یا نشریه : راهبرد فرهنگتعداد صفحات :29لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. كلید واژه: نظریه عمومی جرم، خودكنترلی، مصرف الكل، مصرف مواد

دانلود فایل word مقاله نکاتی پیرامون رفتار درمانی شناختی

نی شناختی،رشد و توسعه جدیدی در درمان روانشناختی به شمار می‌آید.با این همه توانسته است علاقه فراوانی را در متخصصان بالینی،به خود معطوف سازد.در این شیوه درمانی،به بیمار کمک می‌شود تا الگوهای تفکر تحریف شده و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد.برای این منظور از بحث‌ها منظم و تکالیف رفتاری دقیقا سازمان یافته‌ای استفاده می‌شود.در جنبه‌هایی از درمان،تأکید،عمدتا رفتاری و در جنبه‌های دیگر شناختی است.رفتار درمانی‌ شناختی بر آن است تا فرد را در بافت یا زمینه زیستی،اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهد و با تکیه بر اصول و قواعد برخاسته از رشته‌های مختلف روانشنا