دانلود فایل word اولویت بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون

ر واقع فرایندی بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعه مدنی، از طرف دیگر است. سیستم حکمروایی شهری مطلوب مبتنی بر هفت اصل است که عبارتند از: «مشارکت، قانونمندی، پاسخ‌گویی، اجماع سازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت و عدالت». در این پژوهش به بررسی و دانلود فایل word اولویت بندی شاخص های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون پرداخته شده است. این پژوهش از نوع «پیمایشی» و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی تنظیم واطلاعات بصورت میدانی و با استفاده از ابزار «پرسشنامه» محقق ساخته بدست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر بیستون بوده که 365 ن

دانلود فایل word مقاله عوامل موثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

فی حاضر از نوع علی- مقایسه ای است که داده های آن به شیوه پیمایشی گردآوری شده اند. جامعه آماری را 550 تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در همه مقاطع تحصیلی تشکیل دادند 220 تن از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر پایه نظرسنجی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بین دامنه 85/0 تا 87/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده

دانلود فایل word مقاله مروری بر عوامل مخاطره‌آمیز فردی, بین فردی, محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سومصرف مواد مخدر

ابستگی به مواد مخدر، یکی از معضلات و نگرانی‌های عمده جهان امروز و عامل بازدارنده رشد و شکوفایی جامعه است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و مرور جامع عوامل مخاطره‌آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سوءمصرف مواد مخدر طبق تحقیقات انجام شد. بر همین اساس اطلاعات این مطالعه به روش تحلیلی-کتابخانه ای جمع آوری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل فردی، بین فردی، اجتماعی و محیطی مورد توافق اکثر مطالعات در گرایش به اعتیاد بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که هر برنامه پیشگیرانه از اعتیاد در کشور ضمن اینکه باید بر مبنای فرهنگ و ظرفیت های مناطق م