دانلود فایل word تاثیر سیم آلیاژ حافظه دار بر مقاومت به ضربه سرعت بالای کامپوزیت لایه ای الیاف- فلز هوشمند

ای الیاف- فلز شامل لایه های کامپوزیت و ورق های فلزات عموماً سبک هم اکنون کاربرد بسیار گسترده­ای در صنایع پیشرفته نظیر صنایع هوایی و هوافضایی پیدا کرده­اند. با معرقی این مواد، پژوهشگران با تلفیق مزایای فلزات و کامپوزیت­ها و استفاده هم زمان آنها در یک سازه­ی هیبریدی، موفق شدند بر معایب فلزات و کامپوزیت­ها مانند خوردگی در فلزات و مقاومت ضربه­ای پایین کامپوزیت­ها غلبه کنند. یکی از مهم­ترین بارگذاری­هایی که چندلایه­های الیاف- فلز در صنعت به ویژه صنایع هوافضا با آن مواجه هستند، بارگذاری ضربه­ای­ است. در این پژوهش تلاش شده با استفا

دانلود فایل word تاثیر کامپوزیت Flowable بر پایداری باند کامپوزیت Packable به عاج به دنبال سیکل های حرارتی و مکانیکی

دانشكده دندانپزشكي مشهدتعداد صفحات :10مقدمه: تطابق کامپوزیت های قابل تراکم با دیواره های حفره، به علت گرانروی زیاد، مورد تردید است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر کاربرد لاینر کامپوزیتیسیال زیر کامپوزیت قابل تراکمدر دوام باند کامپوزیت به عاج به دنبال سیکل های حرارتی و مکانیکی و مقایسه آن با کامپوزیت هیبرید بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روی عاج سطح اکلوزال 30 دندان مولر سوم، باندینگ Single Bond اعمال گردید. دندان ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: در گروه اول، کامپوزیت P60 با لاینر Filtek Flow، در گروه دوم کامپوزیت P60 به تنهایی و در گروه س

دانلود فایل word مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی

هش حاضر، بررسی بارشناختی‌بیرونی آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و روش مرسوم، مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست‎شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های شبه‌آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر بود. نمونه‌های پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل) قرار گرفت. گروه کنترل محتوای درس زیست‌ش