دانلود فایل word سنجش شاخص های بازتوزیع درآمد در نظام مالیاتی کشور

س، همایش یا نشریه : روند (روند پژوهش هاي اقتصادي)تعداد صفحات :24توزیع مجدد درآمد یکی از موضوعات مهم در ارزیابی یک نظام مالیاتی در هر کشوری است. این مبحث موضوع پژوهش های بسیاری در دهه های اخیر بوده و شاخص هایی به منظور ارزیابی توزیع مجدد درآمد ارایه شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده و تحلیل شاخص های توزیع مجدد درآمد، چگونگی تاثیر نظام مالیاتی را بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران بررسی نماید. همان طور که می دانیم، ضریب جینی شاخصی است که به طور گسترده در تحلیل نابرابری توزیع درآمد به کار می رود. در اینجا با استفاده از این شاخص، اثرات توزیعی مالی

دانلود فایل word مقاله ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی, مدت مصرف و تحصیلات افراد

نوان بیماری دوران جوانی، پیچیده و چند بعدی است و بر وضعیت جسمانی و کارکردهای روانی، اجتماعی و خصوصا شناختی افراد اثرگذار است. در این راستا،هدف ازاین پژوهش،دانلود فایل word مقاله ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی, مدت مصرف و تحصیلات افراد بود. از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی واز نظر روش علی-مقایسه ای است. جامعه ی آماری شامل کلیه مصرف کنندگان شیشه، هروئین و متادون در شهر اصفهان در سال 1394 بود که به مراکز درمانی، نگهداری (کمپ) و کلینیک های روانپزشکی و ترک اعتیاد مراجعه می نمودند. روش نمونه گیری سه گروه شیشه، هروئین و متادون به صورت هدفمند بود و گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. در نهایت 100 نفر به صورت تصادفی در چهار گروه شیشه (25 نفر)،

دانلود فایل word مقاله بررسی هماهنگی محتوای دروس کارگاهی و عملی با نیازهای محیط کار: مطالعه موردی رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه‌ای

با هدف بررسی میزان پاسخگویی آموزش‌های عملی صنایع چوب در هنرستان‌ها به نیازهای بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامع آماری این پژوهش شامل کتب درسی، هنرآموزان، هنرجویان، برنامه‌ریزان درسی در رشت صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران است. نمونه آماری شامل تمام هنرآموزان، هنرجویان سال سوم و برنامه‌ریزان (شامل اعضای کمیسیون تخصصی تألیف کتب درسی) و 50 نفر از صاحبان صنعت چوب است که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند و کتاب‌ها شامل کتب کارگاهی و عملی «تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، کارگاه مقدماتی چوب، کارگاه تولید صنایع چوب، ساخت پروژه»