دانلود فایل word مطلوبیت گردشگری شبانه‌ی شهری از دیدگاه گردشگران مطالعه‌ی موردی: گردشگران شهر شیراز

گری و جوامع آنها درصدد یافتن راه‌های جدیدی برای رقابت در بازار گردشگری هستند و گردشگری شبانه به عنوان یکی از این راه‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. شهر شیراز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی گردشگری در کشور، پتانسیل‌های قابل توجهی در این زمینه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مطلوبیت گردشگری شبانه از دیدگاه گردشگران شهر شیراز می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق، گردشگران وارد شده به شهر شیراز در فروردین 1396 بوده که حداقل به مدت سه شبانه‌روز در این شهر اقامت داشته‌اند. حجم نمونه معادل 400 نفر بوده و گردآوری داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه صورت

دانلود فایل word هردر و ظهور فلسف? فرهنگ

ین اندیشه‌ها دربار فرهنگ به یونان باستان، و حتی شاید پیش از آن، بازمی‌گردد، اما آنچه امروز مشخصاً تحت عنوان مفهوم «فرهنگ» شناخته شده است، مفهومی مدرن است که بیشتر از نظر ورزی‌های متفکران آلمانی قرون 18 و 19 میلادی متاثر است. علی‌رغم اندیشه‌های روسو، دیدرو، ولتر، ویکو، لایب‌نیتس و دیگران می‌توان نشان داد که یوهان گُتفرید فُن هردر (1744-1803) نخستین متفکری است که برای فرهنگ جایگاه و معنایی متافیزیکی و فلسفی قایل شد. او حتی انسان را موجودی ذاتاً فرهنگی معرفی کرد و برای تحلیل نسبت انسان و فرهنگ، به لحاظ نظری، بر نقش و کارکرد زبان و تاریخ تاکید ورزی

دانلود فایل word واکاوی تاثیر سیاست های اقتصادی کشور هژمون در سازمان تجارت جهانی بر کشورهای در حال توسعه

یه : علوم سياسيتعداد صفحات :28مقاله حاضر در پی تبیین و تشریح عوامل فرصت زا و محدودیت زا سازمان تجارت جهانی بر كشورهای در حال توسعه است. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از، با عنایت به سیاست های كشور هژمون در سازمان تجارت جهانی، این سازمان چه تاثیری بر توسعه یافتگی كشورهای در حال توسعه دارد؟ فرضیه طرح شده عبارت است از: سازمان تجارت جهانی فرصت ها و محدودیت هایی برای كشورهای در حال توسعه دارد كه كشورهای همسو با سیاست های هژمون از فرصتهای بیشتر و چالش های كمتر برخورداند. سازمان تجارت جهانی و نظام تصمیم گیری آن، سیستم نابرابر و ناعادلانه برتون وودز را به