دانلود فایل word اندازه گیری اسپکتروفتومتری فلوکستین در فرمولاسیون دارویی پس از استخراج به روش نقطه ابری

س یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش کاربردي در شيمي و مهندسي شيمي با تاکيد بر فناوري هاي بومي ايرانتعداد صفحات :21چکیده مقاله: در این کار تحقیقاتی، از استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ و جداسازی فلوکستین در فرمولاسیون دارویی قبل از اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-Vis استفاده شد. دراینکار، در ابتدا فلوکستین با 1و 2_نفتاکینون - 4 سولفونات NQS در محیط قلیایی واکنش داده و محصول رنگی بدست آمده، با استفاده از سورفکتانت تریتون ایکس 114 TritonX-114 استخراج و پیش تغلیظ گردید. پارامترهای موثر برای بهبود استخراج روش پیشنهادی از قبیل PH محلول، غلظت معرف

دانلود فایل word بازی انگیزی, راهبرد طراحی محیط های یادگیری

ري و شهرسازي ايرانتعداد صفحات :13لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: كودكی، یادگیری بازی محور، معماری بازی، فضای بازی انگیز

دانلود فایل word مقاله بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر تاخیر رضایت مندی دانش آموزان دبیرستانی

این پژوهش، بهبود تاخیر رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان، با تاکید بر نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اســت. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است و جامعه ی آماری آن را تمامی دانش آموزان دختر ســال اول دبیرستان شهرستان یزد تشــکیل می دهند .از این تعداد 06 نفر به عنــوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گــروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابتدا هر دو گروه به پرســش نامه ی تاخیر در رضایتمندی تحصیلی پاســخ دادند و سپس گروه آزمایش طی 21 به ً جلســه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفت. درنهایت هر دو گروه مجددا پرسش نامه ی تاخیر در رضایتمندی تحصیلی پاس