دانلود فایل word تخمین ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی با وارون سازی داده های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت استعماری

مقاله: در این تحقیق، امکان کاربرد الگوریتم جستجوی عمومی رقابت استعماری به عنوان جایگزینی برای روش های فعلی جستجوی پاسخ که بصورت جستجوی محلی می باشند؛ در مدل سازی غیرخطی ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی بر اساس داده های گرانی، مورد بررسی قرار گرفت. این الگوریتم به نسبت نوپا تاکنون برای مسایل بهینه سازی در زمینه های گوناگون، به صورت موفقیت آمیز پیاده سازی و اجرا شده است. در این تحقیق، طراحی و پیاده سازی الگوریتم در دو مرحله اعتبارسنجی شد. نخست صحت سنجی الگوریتم بر روی داده های تولیدی از یک مدل مصنوعی مورد راستی آزمایی قرار گرفت. بدین منظور کارایی رو

دانلود فایل word انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP در محیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند)

یه : جغرافيايي سرزمينتعداد صفحات :21برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی در دشت های مناطق خشک و نیمه خشک کشور باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها به روش پخش سیلاب راهکاری است که با آن می توان حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش داد. در این پژوهش سعی شده است با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process)، مناسب ترین عرصه ها را برای عملیات پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی در منطقه آبید- سربیشه گتوند شناسایی کرد. بدین منظور، ابتدا هفت عامل موثر- شیب، نفوذپذیری، کیفیت سیلاب، ض

دانلود فایل word تحلیل فلسفی رابطه قضا و قدر با مسأله استجابت دعا از نظر ملاصدرا

هیم عمیق در ادیان توحیدی و اسلامی، فرهنگ دعا و نیایش است. اگر حقیقت دعا و استجابت آن به خوبی تبیین نگردد، ابهاماتی با برخی مباحث کلامی همانند پذیرش نظام قضا و قدر الهی به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با رهیافتی فلسفی-عقلانی بر مساله استجابت دعا در حکمت متعالیه، یکی از ابهامات اساسی یعنی رابطه استجابت دعا و نظام قضا و قدر را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله سعی نمودیم تا در تحلیل و تبیین مساله استجابت دعا و رابطه آن با نظام قضا و قدر، رویکرد هستی شناسی ملاصدرا به عالم هستی و مراتب سیر وجودی و معرفتی ایشان را نیز لحاظ نماییم. پرسش اساسی این جستار ع